دسته بندی زردخت

زعفران زردخت

هدایای سازمانی زردخت

 

چای زردخت

زردخت تنها یک نشانه نیست!

نمادی است که از یک سو با اصالت و تمدن کهن سرزمین پارس و از سوی دیگر با طبیعت سرشار از نعمت های خداوندی گره خورده همه این ها در طول دوران پرفرازو نشیب با دستان ظریف و روح لطیف دختران این سرزمین ظهور یافته. مسئولیت ما حفظ و باز آفرینی این ارزش ها و ارائه خوراکی ها و نوشیدنی هایی که با داستان های محلی و باورهای بومی گره خورده تا با. بهترین بسته بندی در اختیار شما قرار گیرد.

 

مشتریان ما

مشتریان ما

وبلاگ